Migracijos tendencijos (1/)
(1/8)

 

Emigracija – išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn.

 

Imigracija – atvykimas į šalį, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn.

 

Išsiuntimas – priverstinis užsieniečio išvežimas ar išvesdinimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Laikinoji apsauga – tai apsaugos forma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu suteikiama esant masiniam užsieniečių antplūdžiui. Pats užsienietis kreiptis dėl tokios apsaugos neturi teisės. Lietuvoje niekada nenaudota.

 

Leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

 

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje šiame dokumente nurodytą laiką (Europos Sąjungos (toliau – ES) arba ELPA valstybės narės piliečio teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtina pažyma dėl jo teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, o tokio piliečio šeimos nariui, kuris yra trečiosios šalies pilietis – ES valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi (trumpiau – ES leidimas gyventi).

 

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

 

Pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų. Tokiam užsieniečiui suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvoje.

 

Papildoma apsauga Lietuvoje suteikiama užsieniečiui, kuris neatitinka pabėgėlio apibrėžimo, tačiau negali grįžti į savo kilmės valstybę dėl baimės, kad jis bus ten kankinamas, su juo bus nežmoniškai elgiamasi, jo pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms iškils rimtas pavojus. Tokiam užsieniečiui leidžiama laikinai gyventi Lietuvoje, dažniausiai vienerius metus. Dingus grėsmei toks užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos.

 

Užsienietis – asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios.

Daugiau terminų.