Migracijos tendencijos (1/)
(1/8)

Migracijos tendencijos

Kiek sumažėjo Lietuva?

Nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 898 tūkst. – tai sudaro apie 24,3 proc. gyventojų 1990 m.

Skaityti daugiau

Dėl natūralios žmonių kaitos (gimimų / mirimų) gyventojų skaičius sumažėjo 243 tūkst., o dėl emigracijos – 659 tūkst.

Nors emigracija pati savaime nėra neigiamas reiškinys, tačiau Lietuvos atveju dideli emigracijos ir maži imigracijos mastai kelia šaliai nemažai iššūkių: kinta demografinė struktūra (visuomenė sensta), ima trūkti darbo jėgos, nuteka protai, galiausiai valstybės vystymuisi neigiamai atsiliepia aukštą kvalifikaciją turinčių savo srities specialistų išvykimas. Nepaisant to, pastaruosius trejus metus pastebima atvirkštinė tendencija - į Lietuvą imigruoja daugiau asmenų nei emigruoja iš jos.

659591 dėl migracijos
243200 dėl natūralaus prieaugio
3,7 M. (1990)
2,8 M. (2022)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kaip keičiasi emigracijos ir imigracijos srautai?

Emigracija – tai išvykimas iš valstybės, ketinant pasilikti užsienyje ilgiau nei vienerius metus.

Skaityti daugiau

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, nuo 2004 m. iš Lietuvos išvyko beveik 729 tūkst. gyventojų, o atvyko tik 351 tūkst. asmenų.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kas imigruoja į Lietuvą?

Imigracija - atvykimas į valstybę, ketinant joje pasilikti ilgiau nei vienerius metus.

Skaityti daugiau

Nors neretai imigracija siejama su užsieniečių atvykimu, tačiau iš tiesų imigracija apima visus asmenis – tiek grįžtančius lietuvius, tiek užsieniečius – kurie planuoja Lietuvoje gyventi ilgiau nei 1 metus. Kaip rodo statistika, nuo 2004 iki 2016 m. vidutiniškai apie 80 proc. imigracijos srauto sudarydavo iš užsienio grįžtantys lietuviai, o 20 proc. – užsieniečiai. 2017 m. ši tendencija pasikeitė: minėtu laikotarpiu grįžtantys lietuviai ir užsieniečiai sudarė po 50 proc. imigracijos srauto. 2018-2020 m. užsieniečių imigracijos tendencija išliko panaši – šiame laikotarpyje užsieniečiai vidutiniškai sudarė 48 proc. visų į Lietuvą atvykstančių migrantų.

2021 m., remiantis prieinamais duomenimis, iš užsienio grįžtantys lietuviai sudarė 53 proc., o užsieniečiai – 47 proc. nuo visų imigrantų.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Lietuva ES kontekste

Neto migracija – tai imigrantų ir emigrantų skaičiaus skirtumas per vienerius metus, dažniausiai palyginimo tikslais išreikštas tūkstančiui gyventojų.

Skaityti daugiau

Šalių, į kurias daugiau žmonių atvyksta nei išvyksta, neto migracija yra teigiama, pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Vokietijos. Tuo tarpu šalių, iš kurių išvykstančių žmonių skaičius gerokai pranoksta atvykstančių, kaip Latvijos ir Rumunijos, neto migracija – neigiama. 2021 m. nuo nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje buvo fiksuota didžiausia teigiama neto migracija.

Šalitinis: Eurostatas. Atnaujinta: 2022-09-10

Migracija pagal apskritis

Grafike pateikiama neto migracija - imigrantų ir emigrantų skaičiaus skirtumas – pagal apskritis Lietuvoje.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kiek užsieniečių gyvena apskrityse?

Užsienietis – asmuo, kuris nėra Lietuvos pilietis. Į šią grupę patenka tiek ES piliečiai, tiek ne ES piliečiai, tiek asmenys be pilietybės.

Skaityti daugiau

2021 m. Lietuvoje gyveno apie 89 tūkst. užsieniečių, sudariusių 3,2 proc. nuo visų gyventojų. Iki 2018 m. didžioji dauguma užsieniečių buvo asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, kuris išduodamas 5 metams. Vis tik, dėl išaugusios darbo imigracijos ši tendencija pasikeitė ir 2021 m. 72 proc. visų užsieniečių Lietuvoje gyveno su leidimu laikinai gyventi, išduodamu 1-2 metams darbo, šeimos susijungimo, teisėtos veiklos, ar mokslo pagrindais. Į šį grafiką įtraukti tik užsieniečiai, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Lietuvoje.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Natūralizacija ir pilietybės netekimas

Dažniausiai Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant, jeigu vienas iš tėvų yra LR pilietis arba asmuo be pilietybės (90 proc.).

Skaityti daugiau

Ji taip pat gali būti įgyjama natūralizacijos būdu (0,8 proc.) arba atkuriama asmenims, kurie LR pilietybę turėjo iki 1940 m. birželio 15 d., ir jų palikuoniams (9,6 proc.). Natūralizacija – tai pilietybės, kurios asmuo anksčiau neturėjo, įgijimas po gimimo. Natūralizacijos sąlygos Lietuvoje yra gana griežtos (reikia pastaruosius 10 metų gyventi Lietuvoje, turėti nuolatinį leidimą gyventi, išlaikyti lietuvių kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus, turėti pragyvenimo šaltinį Lietuvoje), todėl tokiu būdu įgijusių LR pilietybę asmenų skaičius nėra didelis (2021 m. – 236 asmenys).

Pilietybės netekimas – tai šalies piliečio statuso netekimas. Dažniausiai Lietuvos pilietybės netenkama įgijus kitos šalies pilietybę (96 proc. atvejų), nes Lietuvoje dviguba pilietybė yra galima tik išimtiniais atvejais.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kam suteikta Lietuvos pilietybė?

2017-2021 m. laikotarpyje vidutiniškai 179 asmenų per metus įgyja Lietuvos pilietybę natūralizacijos būdu. Daugiausia tai asmenys, neturintys pilietybės, arba Rusijos, Ukrainos ar Baltarusijos piliečiai. 

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Emigracija

Emigrantai pagal amžių

2021 m. 71,7 proc. emigrantų buvo 15-44 metų amžiaus. Tarp Lietuvos gyventojų tokio amžiaus žmonės sudarė tik 36 proc. visų gyventojų.

Skaityti daugiau

Ilgainiui emigracijos nulemtas jaunų žmonių skaičiaus mažėjimas sukelia rimtas demografines problemas – mažėja santuokų skaičius, gimstamumas, pradeda trūkti darbo jėgos, vis mažesnis dirbančiųjų skaičius turi išlaikyti didėjantį nedirbančiųjų skaičių.

Atvirkštinė tendencija matoma lyginant vyresnio amžiaus emigrantų ir Lietuvos gyventojų skaičių. 2021 m. tik apie 2 proc. emigrantų sudarė 65 m. ir vyresni asmenys, nors tokio amžiaus Lietuvos gyventojai sudarė 20 proc. visos šalies populiacijos.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Į kokias valstybes išvykstama?

Jau daugelį metų pagrindinė lietuvių emigrantų tikslo šalis yra Jungtinė Karalystė. 2021 m. 24 proc. visų emigrantų pasirinko Jungtinę Karalystę.

Skaityti daugiau

Palyginus su 2019 ir 2020 m., kuomet į JK išvyko 35 ir 26 proc. visų emigravusiųjų, JK populiarumas mažėja. Kitos populiarios emigracijos kryptys – Norvegija, Vokietija, Ukraina, Nyderlandai.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kur gyvena daugiausia lietuvių?

Užsienio reikalų ministerijos ir Migracijos departamento duomenimis, apie 461 tūkst. lietuvių gyvena užsienyje.

Skaityti daugiau

Daugiausia – Jungtinėje Karalystėje (33 proc.), Vokietijoje (13 proc.), Norvegijoje (11 proc.) ir Airijoje (10 proc.).

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Vaikų migracija

Vaikų migracija yra 3-18 metų amžiaus asmenų judėjimas valstybės sienose arba už jų ribų, su tėvais ar teisėtais globėjais arba be jų, į kitą šalį ar regioną.

Skaityti daugiau

Nepilnamečių motyvacija emigruoti yra tokia pat įvairi kaip ir suaugusiųjų. Ji apima ekonomines priežastis, geresnio išsilavinimo siekius, norą rasti geresnes galimybes ir t. t.

Nuo 2017 m. pastebimas migruojančių vaikų skaičiaus mažėjimas, kuris 2021 m. buvo sumažėjęs 83 proc., lyginant su 2017 m., ir siekė 1047 emigracijos atvejus. 2017-2021 m. laikotarpyje emigravusių vaikinų ir merginų skaičius buvo daugmaž vienodas. Šiame laikotarpyje vidutiniškai emigravo 51 proc. vaikinų ir 49 proc. merginų.

Šaltinis: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Atnaujinta: 2022-09-10

Kiek pinigų persiunčia emigrantai?

2021 m. privačių asmenų piniginės perlaidos į Lietuvą sudarė 658,2 mln. eurų ir prilygo 1,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

Skaityti daugiau

Palyginimui, iš valstybės biudžeto krašto apsaugai buvo skirta 1,1 mlrd. eurų, o sveikatos apsaugai – 1,2 mlrd. eurų.

Pastaba: Iš pateiktų privačių asmenų perlaidų išskirti būtent emigrantų siunčiamus pinigus yra neįmanoma. Čia nurodomas bendras perlaidų dydis.

Šaltinis: Lietuvos bankas. Atnaujinta: 2022-09-10

Imigracija

Kas imigruoja į Lietuvą?

Daugelį metų didžiąją dalį imigrantų (vidutiniškai apie 82 proc.) sudarydavo grįžtantys lietuviai. Likusią dalį – ES piliečiai (3 proc.) ir ne ES piliečiai (15 proc.).

Skaityti daugiau

Nuo 2017 ši tendencija ėmė keistis. 2021 m. grįžtančių lietuvių dalis sudarė 53 proc., ES piliečių dalis sumažėjo iki 2 proc., o ne ES piliečių dalis sudarė 45 proc. Daugiausia užsieniečių atvyko iš Baltarusijos ir Ukrainos (apie 33 proc. visų imigrantų skaičiaus).

Antrame grafike yra pateikta po 5 ES ir ne ES šalis, iš kurių į Lietuvą 2021 m. atvyko daugiausia imigrantų.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Iš kur grįžta lietuviai?

Grįžtamoji migracija – tai išvykusių lietuvių grįžimas gyventi atgal į Lietuvą. 2021 m. pusė (50 proc.) lietuvių grįžo iš Jungtinės Karalystės. Kita didelė dalis (25 proc.) – iš Norvegijos, Vokietijos ir Airijos.  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Lietuvių požiūris į grįžimą

LR Užsienio reikalų ministerijos užsakymu atliekama užsienio lietuvių apklausa apie jos atstovų santykį su Lietuva ir ketinimus stiprinti ryšį su ja.

Skaityti daugiau

Apklausa siekiama išsiaiškinti Lietuvos diasporos norą grįžti į Lietuvą bei atskleisti jų turimus lūkesčius.
2021 m. beveik 60 proc. tėvynainių neatmetė grįžimo į Lietuvą galimybės, o 23 proc. teigė neturintys noro grįžti. 4,1 proc. taip pat tikino planuojantys grįžti šiais arba kitais metais.
Lyginant šiuos rodiklius su 2016-2020 m. laikotarpio statistika, pastebima pozityvi grįžtamosios migracijos tendencija. 2016-2020 m. vidutiniškai 76,9 proc. respondentų teigė galvojantys apie grįžimą į Lietuvą. 2021 m. šis skaičius išaugo iki 77,1 proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Priežastys, skatinančios grįžti

Pagrindinėmis priežastimis, skatinančiomis grįžimą Lietuvą, migrantai dažniausiai įvardina Lietuvoje gyvenančią šeimą ir draugus (2021 m. – 74,9 proc.), norą, kad vaikai augtų tėvynėje (2021 m. – 24,4 proc.) ir norą dirbti bei kurti Lietuvai (2021 m. – 24,2 proc.).

Skaityti daugiau

Nepaisant to, 2018-2021 m. grįžimo į Lietuvą veiksniu vis rečiau įvardinama aukšta gyvenimo kokybė Lietuvoje. 2018 m. 41,6 proc. respondentų įvardino šią priežastį, o 2021 m. gyvenimo kokybė figūravo tik 7,7 proc. užsienyje gyvenančių lietuvių atsakymuose.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Užsieniečiai

Kiek užsieniečių gyvena Lietuvoje?

Užsienietis – asmuo, kuris nėra Lietuvos pilietis. Į šią grupę patenka tiek ES piliečiai, tiek ne ES piliečiai, tiek asmenys be pilietybės. 2021 m. Lietuvoje gyveno daugiau nei 100 tūkst. užsieniečių.

Skaityti daugiau

Didžioji dauguma yra trečiųjų šalių piliečiai: 18 proc. sudaro asmenys, turintys leidimą nuolat gyventi (LNG), kuris išduodamas 5 metams, 72 proc. – asmenys, turintys leidimą laikinai gyventi (LLG), kuris išduodamas dažniausiai 1-2 metams. ES šalių piliečiai ar jų šeimos nariai sudaro apie 10 proc.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kokiu pagrindu išduotas leidimas laikinai gyventi (LLG)?

Ne ES šalių piliečiai gali atvykti ir gyventi Lietuvoje tik įstatyme numatytais pagrindais. Šiame grafike pateiktas ne ES piliečiams išduotų / pakeistų leidimų laikinai gyventi (LLG) skaičius pagal pagrindą.

Skaityti daugiau

2021 m. daugiausia leidimų buvo išduota darbo (78 proc.), šeimos susijungimo (11 proc.) ir mokymosi (7 proc.) pagrindais. Palyginus su 2020 m., darbo pagrindu atvykstančių migrantų skaičius praėjusiais metais sumažėjo 3,2 proc.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kokių pilietybių užsieniečiai gyvena Lietuvoje?

2021 m. dauguma užsieniečių, gyvenusių Lietuvoje, buvo Ukrainos (32 proc.), Baltarusijos (31 proc.) ir Rusijos (13 proc.) piliečiai.

Skaityti daugiau

Auga atvykstančių iš Indijos skaičius. Taip pat į Lietuvą gyventi vis dažniau atvyksta migrantai iš tolimesnių šalių – Bahamų, Mozambiko, Trinidado ir Tobago ir kt., tačiau tokie užsieniečiai sudaro pavienius atvejus.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kiek užsieniečių dirba Lietuvoje?

Užsieniečiai (išskyrus ES piliečius), norintys dirbti Lietuvoje, turi atitikti numatytas atvykimo sąlygas.

Skaityti daugiau

Iki 2016 m. į Lietuvą darbo tikslais atvykstantys užsieniečiai turėjo gauti leidimą dirbti. Nuo 2017 m. sudarytos palankesnės sąlygos atvykti darbuotojams, kurių Lietuvoje trūksta. Tokiems darbuotojams panaikintas reikalavimas gauti leidimą dirbti. Todėl nuo 2017 m. informacija apie užsienio darbuotojus Lietuvoje pateikiama remiantis sprendimais išduoti leidimą laikinai gyventi ir nacionalinę D vizą darbo tikslais.

2021 m. padidėjo darbo migrantų skaičius: buvo išduota arba pakeista 40,5 tūkst. leidimų laikinai gyventi bei 34 tūkst. nacionalinių D vizų darbo pagrindu.

Šaltinis: Užimtumo tarnyba. Atnaujinta: 2022-09-10

Kokios yra populiariausios užsieniečių profesijos?

Iki 2016 m. informacija apie darbuotojų užsieniečių profesijas buvo pateikiama remiantis migrantams suteiktais leidimais dirbti.

Skaityti daugiau

Nuo 2017 m. buvo nustatytos palankesnės sąlygos atvykti darbuotojams, kurių Lietuvoje trūksta. Tokiems darbuotojams panaikintas reikalavimas gauti leidimą dirbti. Todėl informacija apie užsienio darbuotojų profesijas pateikiama remiantis priimtais sprendimais išduoti leidimą laikinai gyventi ir / ar nacionalinę D vizą darbo tikslais pagal profesijas, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje.

2021 m. didžioji dalis darbo tikslais į Lietuvą atvykusių užsieniečių dirbo profesijas, kurių darbuotojų trūko Lietuvoje.

Kaip ir 2020 m., į šalį daugiausia atvyko tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojų. Tačiau vis populiaresnėmis tapo virėjo, elektromonterio, pakavimo įrangos operatoriaus ir staliaus profesijos.

Lietuva šiuo metu turi du sąrašus profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje:
- sąrašas profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, tvirtinamas Užimtumo tarnybos. 2021 m. sąraše buvo 96 profesijos (pvz., tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojas, suvirintojas, betonuotojas ir pan.).
- sąrašas aukštos profesinės kvalifikacijos profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, tvirtinamas LR Vyriausybės. 2021 m. šiame sąraše buvo 67 profesijos (pvz., kompiuterių taikymo inžinieriai, programinės įrangos testuotojai, grafikos dizaineriai ir pan.).

Šaltinis: Užimtumo tarnyba. Atnaujinta: 2022-09-10

Iš kur atvyksta darbo imigrantai?

Informacija apie užsienio darbuotojų pilietybes yra tik dalinė. 

Skaityti daugiau

Nuo 2019 m. duomenys pateikiami procentais. 2020 m. buvo priimti 29239 sprendimai dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams, kurie ketino dirbti Lietuvos Respublikoje trūkstamą profesiją. Daugiausia trečiųjų šalių darbuotojų atvyko iš Ukrainos (51 proc.) ir Baltarusijos (38 proc.).  

Šaltinis: Užimtumo tarnyba. Atnaujinta: 2022-09-10

Iš kur atvyksta darbo imigrantai2?

Šaltinis: Užimtumo tarnyba. Atnaujinta: 2019-11-20

Prieglobstis

Prieglobstis Lietuvoje: 15 metų apžvalga

Lietuvoje yra trys prieglobsčio formos: pabėgėlio statusas (suteikiamas visam laikui), papildoma apsauga (suteikiama dvejiems metams su galimybe pratęsti) ir laikinoji apsauga (gali būti suteikiama esant dideliam prieglobsčio prašytojų srautui Vyriausybės sprendimu).

Skaityti daugiau

2021 m. Lietuva gavo 4259 prašymus suteikti prieglobstį – tai net 13 kartų daugiau nei 2020 m.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kas kreipiasi dėl prieglobsčio?

2021 m. buvo pateikti 4259 prašymai suteikti prieglobstį.

Skaityti daugiau

Daugiausia prašymų pateikė  - Irako (58 proc.), Afganistano (7 proc.), Baltarusijos (6 proc.), Kongo Demokratinės Respublikos (3,5 proc.), Rusijos (3 proc.), Kamerūno (2,9 proc.) ir Sirijos Arabų Respublikos (2,7 proc.) piliečiai.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kam suteiktas prieglobstis?

2021 m. prieglobstis buvo suteiktas 451 asmeniui: 443 – suteiktas pabėgėlio statusas, o 8 – papildoma apsauga.

Skaityti daugiau

Prieglobstis daugiausia buvo suteiktas Afganistano (43 proc.), Baltarusijos (28 proc.), Sirijos Arabų Respublikos (15 proc.), Eritrėjos (6 proc.) ir Rusijos (3 proc.) piliečiams. Svarbu paminėti, jog sprendimas dėl prieglobsčio suteikimo gali būti priimamas kitais metais nei buvo pateiktas prašymas suteikti prieglobstį. Todėl tam tikrais atvejais pateiktų prašymų skaičius gali būti mažesnis nei tais pačiais metais suteikto prieglobsčio skaičius.

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kiek prieglobsčio prašytojų perkelta į Lietuvą?

Lietuva 2015 m. įsipareigojo priimti 1077 migrantus iš Europos Sąjungos valstybių ir trečiųjų šalių. 2021 m. Graikijos, Italijos ir Maltos į Lietuvos Respubliką buvo perkelti 16 asmenų. Iš viso per beveik penkerius metus, kai galioja susitarimas, į šalį perkelti 513 migrantai.

Šaltinis: Tarptautinė migracijos organizacija. Atnaujinta: 2022-09-10

Neteisėta migracija

Užsieniečių neįleidimo į Lietuvą priežastys

Neteisėta migracija - tai asmenų judėjimas į naują gyvenamąją arba tranzito vietą nesilaikant numatytų siunčiančiųjų, tranzito ir priimančiųjų šalių teisės aktuose nustatytų normų.

Skaityti daugiau

Didžiajai daliai neteisėtų migrantų Lietuva yra tranzito valstybė bandant pasiekti Vakarų Europos ar Skandinavijos šalis. 2021 m. į Lietuvą buvo neįleisti 3582 užsieniečiai, daugiausia dėl grėsmės saugumui ir viešajai tvarkai (74 proc.) arba dėl to, jog neturėjo galiojančio kelionės dokumento (14 proc.).

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Neteisėtai esantys užsieniečiai Lietuvoje

Užsieniečio buvimas Lietuvoje laikomas neteisėtu, jeigu buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpis viršija užsieniečiams nustatytą buvimo laiką;

Skaityti daugiau

užsienietis randasi Lietuvoje pasibaigus vizos galiojimui ar be vizos (jeigu ji būtina), arba turėdamas panaikintą arba suklastotą vizą; jeigu užsienietis neturi galiojančio kelionės dokumento arba neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką; jeigu užsienietis gyvena Lietuvoje be leidimo gyventi ar turėdamas negaliojantį, panaikintą ar suklastotą leidimą gyventi. 2021 m. Lietuvoje buvo 4961 neteisėtai esančių užsieniečių, dauguma iš jų – Irako, Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos ir Kazachstano piliečiai.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Sprendimai dėl grąžinimo ir išsiuntimas

Grąžinimas į užsienio valstybę – tai užsieniečių, kurie nebeatitinka teisėto buvimo reikalavimų, išvykimas iš Lietuvos.

Skaityti daugiau

Išvykti tokie užsieniečiai gali savo noru per jiems numatytą laikotarpį. Jeigu užsienietis prievolės išvykti neįvykdo arba jam negali būti suteiktas laikotarpis savanoriškai išvykti, tuomet jis yra priverstinai išsiunčiamas iš šalies. Grafike pateikti sprendimų grąžinti ir išsiuntimų skaičiai. Būtina paminėti, kad sprendimai grąžinti apima ir įsipareigojimus išvykti (kuomet užsieniečiai grąžinami į kitą ES šalį, kurioje jie gali teisėtai būti).

Šaltinis: Migracijos departamentas. Atnaujinta: 2022-09-10

Kiek migrantų grįžo pasinaudodami TMO pagalba?

Jau daugiau nei aštuoniolika metų Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) Vilniaus biuras teikia savanoriško grįžimo pagalbą ne ES piliečiams, atsidūrusiems sudėtingoje situacijoje Lietuvoje.

Skaityti daugiau

Savanoriško grįžimo pagalba – tai pagalba neteisėtai Lietuvoje esantiems migrantams saugiai ir oriai sugrįžti į savo tėvynę. Pagalba teikiama ne ES šalių piliečiams, kurie apsisprendžia grįžti savo noru, tačiau susiklosčius aplinkybėms, neturi (finansinių) galimybių išvykti savarankiškai.

Šaltinis: Tarptautinė migracijos organizacija. Atnaujinta: 2022-09-10