Migracijos tendencijos (1/)
(1/8)

Pagrindinės Lietuvos institucijos, formuojančios ir įgyvendinančios migracijos politiką, yra šios:

 • Vidaus reikalų ministerija (VRM) yra pagrindinė įstaiga, kuri formuoja valstybės politiką migracijos srityje.
 • Migracijos departamentas yra pagrindinė centrinė įstaiga, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje.
 • Migracijos tarnybos yra pagrindinės teritorinės įstaigos, kurios išduoda užsieniečiams leidimus gyventi ir atlieka jų teisėto buvimo kontrolę Lietuvoje. 
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) saugo valstybės sieną ir užsiima neteisėtos imigracijos kontrole.
 • Užsieniečių registracijos centras (URC) yra įstaiga, kurioje laikomi sulaikyti užsieniečiai ir apgyvendinami prieglobsčio prašytojai.
 • Pabėgėlių priėmimo centras (PPC) yra įstaiga, kurioje apgyvendinami prieglobstį Lietuvoje gavę užsieniečiai, nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai.
 • Užsienio reikalų ministerija (URM) dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vizų politiką. Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda vizas, priima dokumentus dėl leidimų gyventi išdavimo, pilietybės, legalizuoja dokumentus.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) formuoja, o Užimtumo tarnyba (UT) įgyvendina valstybės politiką ekonominės migracijos srityje ir išduoda leidimus dirbti.

Chart1

Funkcijos

Funkcijos

Užsienio reikalų ministerija

Funkcijos

Funkcijos

 • formuoja ir įgyvendina Lietuvos Respublikos poziciją dėl Europos Sąjungos bendrosios vizų politikos;
 • organizuoja užsienio lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimą.

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos

Funkcijos

Funkcijos

 • išduoda Šengeno ir nacionalines vizas;
 • išduoda STD ir STGD Rusijos Federacijos piliečiams;
 • išduoda asmens tapatybės korteles ir pasus.

Vidaus reikalų ministerija

Funkcijos

Funkcijos

 • formuoja valstybės politiką migracijos srityje, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;
 • eisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus pilietybės klausimais.

Migracijos departamentas

Funkcijos

Funkcijos

 • organizuoja pasų, asmens tapatybės kortelių, tarnybinių pasų, laikinųjų pažymėjimų išdavimą ir keitimą Lietuvos Respublikos piliečiams;
 • organizuoja ir išduoda teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir lietuvių kilmę patvirtinančius dokumentus;
 • organizuoja Šengeno ir nacionalinių vizų, pažymėjimų, patvirtinančių ES valstybės narės piliečio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje laikinai arba nuolat, leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi ES, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimų gyventi šalyje korteles (laikinai ir nuolat), asmens be pilietybės ir pabėgėlio kelionės dokumentų, užsieniečio pasų, užsieniečio registracijos pažymėjimų išdavimą;
 • kartu su kitomis valstybės įstaigomis vykdo užsieniečių perkėlimą į Lietuvos Respubliką;
 • teisės aktų nustatytais atvejais priima sprendimus dėl vaikų pilietybės įgijimo, konstatuoja vaiko pilietybės turėjimo faktą;
 • organizuoja asmenų Priesaikos Lietuvos Respublikai priėmimą Vidaus reikalų ministerijoje;
 • pagal suteiktus įgaliojimus sprendžia Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus;
 • pagal kompetenciją priima sprendimus dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi ES, užsieniečių pasų išdavimo;
 • vykdo prieglobsčio suteikimo procedūrą ir priima sprendimus šiais klausimais, organizuoja priimtų sprendimų prieglobsčio klausimais vykdymą;
 • kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje;
 • priima sprendimus dėl užsieniečių grąžinimo ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, organizuoja priimtų sprendimų vykdymą, grąžinamiems asmenims išduoda Europos kelionės dokumentus;
 • suteikia perkeliamojo asmens statusą, įgyvendina perkėlimo iš kitų valstybių į Lietuvą procedūras;
 • sudaro ir tvarko Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Funkcijos

Funkcijos

 • kontroliuoja užsieniečių buvimą ir gyvenimą Lietuvos Respublikoje;
 • apgyvendina sulaikytus ir neteisėtai Lietuvoje esančius užsieniečius;
 • vykdo pirminę prieglobsčio suteikimo procedūrą;
 • organizuoja ir vykdo užsieniečių išsiuntimą į kilmės šalis;
 • išduoda Šengeno vizas;
 • atlieka į Lietuvos Respubliką atvykstančių asmenų kontrolę;
 • priima sprendimus dėl užsieniečių neįleidimo į Lietuvos Respubliką.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Funkcijos

Funkcijos

 • teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl darbo rinkos ir užimtumo rėmimo, užsieniečių (iš trečiųjų šalių) įsidarbinimo Lietuvos Respublikoje;
 • koordinuoja ir prižiūri Lietuvos valstybės paramos užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijai teikimą;
 • analizuoja užsieniečių integracijos procesus;
 • rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų dėl užsieniečių integracijos projektus.

Užimtumo tarnyba

Funkcijos

Funkcijos

 • išduoda užsieniečiams leidimus dirbti Lietuvoje, priima sprendimus dėl užsieniečio darbo ir užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

Pabėgėlių priėmimo centras

Funkcijos

Funkcijos

 • laikinai apgyvendina: prieglobsčio prašytojus, prieglobstį gavusius užsieniečius, nelydimus nepilnamečius užsieniečius, į Lietuvos Respubliką perkeltus užsieniečius ir lietuvių tautybės asmenis, taip pat užsieniečius, kuriems yra suteiktas apsisprendimo laikotarpis, per kurį jie, kaip esančios ar buvusios su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukos, turi priimti sprendimą, ar bendradarbiauti su ikiteisminio tyrimo įstaiga ar teismu, tiriančiais su prekyba žmonėmis susijusius nusikaltimus;
 • įgyvendina prieglobstį gaunančių užsieniečių valstybės paramos integracijai teikimą.

Migracijos klausimais užsiima ir nevyriausybinės organizacijos. Tarp jų aktyviausiai Lietuvoje veikia šios:

 • Tarptautinė migracijos organizacija (Vilniaus biuras) vykdo užsieniečių informavimo ir konsultavimo, pagalbos užsieniečiams savanoriškai grįžti į kilmės valstybes ir reintegracijos kilmės šalyse programas, vykdo projektus, susijusius su užsieniečių integracija Lietuvoje, migracijos srityje dirbančių pareigūnų ir valstybės tarnautojų mokymu, atlieka tyrimus migracijos klausimais, dirba prekybos žmonėmis prevencijos srityje. Vilniaus biuras taip pat atlieka EMT LT funkcijas.
 • Migracijos informacijos centras (MIC) „Renkuosi Lietuvą“ vieno langelio principu teikia konsultacijas visiems sugrįžusiems, apie grįžimą galvojantiems lietuvių emigrantams arba visiems norintiems atvykti į Lietuvą. 
 • Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro regioninis biuras per atstovą Lietuvoje vykdo mokymus ir skleidžia informaciją, susijusią su pabėgėlių teisėmis.
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija vykdo prieglobščio prašytojų ir pabėgėlių paramos projektus.
 • Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų ir Demografinių tyrimų institutai atlieka tyrimus migracijos srityje.
 • Lietuvos Caritas vykdo įvairias veiklas, kuriomis siekia mažinti pažeidžiamiausio visuomenės sluoksnio skurdą ir socialinę atskirtį. Lietuvos Caritas padeda prieglobsčio prašytojams, asmenims, kuriems suteiktas prieglobstis, integruotis Lietuvoje, teikia pagalbą prekybos žmonėmis aukomis.