LT
Žodynas

Emigracija išvykimas į kitą valstybę, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn.

Imigracija – atvykimas į šalį, ketinant apsigyventi naujoje gyvenamojoje vietoje nuolat arba ne trumpiau kaip 12 mėn.

Išsiuntimas – priverstinis užsieniečio išvežimas ar išvesdinimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Laikinoji apsauga – tai apsaugos forma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu suteikiama esant masiniam užsieniečių antplūdžiui. Pats užsienietis kreiptis dėl tokios apsaugos neturi teisės. Lietuvoje niekada nenaudota.

Leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje šiame dokumente nurodytą laiką (Europos Sąjungos (toliau – ES) arba ELPA valstybės narės piliečio teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtina pažyma dėl jo teisės gyventi Lietuvos Respublikoje, o tokio piliečio šeimos nariui, kuris yra trečiosios šalies pilietis – ES valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi (trumpiau – ES leidimas gyventi).

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje) – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio gyventojo statusą.

Pabėgėlis – užsienietis, kuriam įstatymų nustatyta tvarka suteiktas pabėgėlio Lietuvos Respublikoje statusas.

Pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų. Tokiam užsieniečiui suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvoje.

Papildoma apsauga Lietuvoje suteikiama užsieniečiui, kuris neatitinka pabėgėlio apibrėžimo, tačiau negali grįžti į savo kilmės valstybę dėl baimės, kad jis bus ten kankinamas, su juo bus nežmoniškai elgiamasi, jo pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms iškils rimtas pavojus. Tokiam užsieniečiui leidžiama laikinai gyventi Lietuvoje, dažniausiai vienerius metus. Dingus grėsmei toks užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos.

Pilietybė ypatingas asmens ir jo valstybės teisinis ryšys, kuris atsiranda gimus ar dėl natūralizacijos, nesvarbu, ar tai vyksta dėl pareiškimo, pasirinkimo, santuokos, ar pasinaudojus kitomis nacionalinėje teisėje numatytomis priemonėmis.

Prieglobsčio prašytojasužsienietis, kuris atvyko į Lietuvos Respubliką ir yra pateikęs prašymą dėl prieglobsčio suteikimo.

Prieglobsčio suteikimas leidimo gyventi (nuolat arba laikinai) Lietuvos Respublikoje išdavimas ir socialinės pagalbos teikimas užsieniečiui, kuriam suteiktas prieglobstis.

Šeimos susijungimas Lietuvos Respublikoje teisėtai gyvenančio užsieniečio, kuris nėra Europos Sąjungos pilietis, šeimos narių atvykimas ir gyvenimas Lietuvos Respublikoje, kad būtų išsaugota šeima, nepaisant to, ar šeimos santykiai atsirado prieš atvykstant užsieniečiui, ar jam atvykus.

Tarptautinė neto migracija imigrantų ir emigrantų skaičiaus skirtumas.

Trečiosios šalies pilietis – užsienietis, kuris nėra ES šalių narių ir ELPA (Europos laisvosios prekybos asociacijos) valstybių narių pilietis.

Užsienietis asmuo, kuris nėra Lietuvos Respublikos pilietis, neatsižvelgiant į tai, ar jis turi kurios nors užsienio valstybės pilietybę, ar neturi jokios.

 

Daugiau migracijos terminų galite rasti EMN prieglobsčio ir migracijos terminų žodyne.