LT
Prieglobstis Lietuvoje
Pateiktų prieglobsčio prašymų ir priimtų sprendimų skaičius
Pateikta prieglobsčio prašymų
Suteikta papildoma apsauga
Suteiktas pabėgėlio statusas
Atsisiųsti
Detalūs duomenys
Šaltinis: Migracijos departamentas
 

Lietuva, ratifikavusi Ženevos konvenciją, įsipareigojo teikti prieglobstį užsieniečiams, kurie paliko savo kilmės šalį dėl karo, persekiojimo ar šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų. Per metus vidutiniškai prieglobsčio prašo 500 - 600 asmenų.

Lietuvoje yra trys prieglobsčio formos: pabėgėlio statusas (suteikiamas visam laikui), papildoma apsauga (suteikiama dvejiems ir gali būti pratęsta, jei priežastys neišnyko) ir laikinoji apsauga (gali būti suteikiama esant dideliam prieglobsčio prašytojų antplūdžiui Vyriausybės sprendimu). Lietuvoje dažniausiai suteikiama papildoma apsauga.

Nors Europos Sąjunga praėjusiais metais patyrė didžiausią migrantų antplūdį dėl pasaulyje vykstančių vidaus konfliktų ir karinių veiksmų, taip pat dėl kai kuriose užsienio valstybėse fiksuojamų pagrindinių žmogaus teisių pažeidimų, prieglobsčio prašytojų skaičius Lietuvos Respublikoje 2015 m. sumažėjo, lyginant su 2014 m. 2015 m. trečiųjų šalių piliečiai pateikė 291 prieglobsčio prašymą, t. y. 40 proc. mažiau nei 2014-aisiais. Daugiausia prašymų pateikė Ukrainos, Gruzijos ir Rusijos piliečiai.

Atnaujinta 2016-04-08

Kas yra pabėgėlio statusas?

Pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba. Tokiam užsieniečiui suteikiama teisė nuolat gyventi Lietuvoje.

Kas yra papildoma apsauga?

Papildoma apsauga Lietuvoje suteikiama užsieniečiui, kuris neatitinka pabėgėlio apibrėžimo, tačiau negali grįžti į savo kilmės valstybę dėl visiškai pagrįstos baimės, kad jis bus ten kankinamas, su juo bus nežmoniškai elgiamasi, jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos arba kyla grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Tokiam užsieniečiui leidžiama laikinai gyventi Lietuvoje, dažniausiai vienerius metus. Dingus grėsmei toks užsienietis privalo išvykti iš Lietuvos.

Kas yra laikinoji apsauga?

Laikinoji apsauga – tai apsaugos forma, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu suteikiama esant masiniam užsieniečių antplūdžiui. Pats užsienietis kreiptis dėl tokios apsaugos neturi teisės. Lietuvoje tokios formos apsauga niekada nebuvo suteikta.