LT
Migracijos institucijos

Pagrindinės Lietuvos institucijos, formuojančios ir įgyvendinančios migracijos politiką, yra šios:

 • Vidaus reikalų ministerija (VRM) yra pagrindinė įstaiga, kuri formuoja valstybės politiką migracijos (išskyrus ekonominę migraciją) srityje.
 • Migracijos departamentas yra pagrindinė centrinė įstaiga, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos (išskyrus ekonominę migraciją) srityje.
 • Migracijos tarnybos yra pagrindinės teritorinės įstaigos, kurios išduoda užsieniečiams leidimus gyventi ir atlieka jų teisėto buvimo kontrolę Lietuvoje. Migracijos tarnybų veiklą kontroliuoja ir koordinuoja Policijos departamentas.
 • Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) saugo valstybės sieną ir užsiima neteisėtos imigracijos kontrole.
 • Užsieniečių registracijos centras (URC) yra įstaiga, kurioje laikomi sulaikyti užsieniečiai ir apgyvendinami prieglobsčio prašytojai.
 • Pabėgėlių priėmimo centras (PPC) yra įstaiga, kurioje apgyvendinami prieglobstį Lietuvoje gavę užsieniečiai, nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai.
 • Užsienio reikalų ministerija (URM) dalyvauja formuojant ir įgyvendinant vizų politiką. Lietuvos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda vizas, priima dokumentus dėl leidimų gyventi išdavimo, pilietybės, legalizuoja dokumentus.
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) formuoja, o Lietuvos darbo birža (LDB) įgyvendina valstybės politiką ekonominės migracijos srityje ir išduoda leidimus dirbti.


Užsienio reikalų ministerija
Funkcijos
Kontaktai
Vidaus reikalų ministerija
Funkcijos
Kontaktai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Funkcijos
Kontaktai
Migracijos tarnybos
Funkcijos
Kontaktai
Migracijos departamentas
Funkcijos
Kontaktai
Pabėgėlių priėmimo centras
Funkcijos
Kontaktai
Lietuvos darbo birža
Funkcijos
Kontaktai
Vizų tarnybos
Funkcijos
Kontaktai
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Funkcijos
Kontaktai
Užsieniečių registracijos centras
Funkcijos
Kontaktai
Pasienio kontrolės punktai
Funkcijos
Kontaktai
Policijos departamentas
Funkcijos
Kontaktai

Migracijos klausimais užsiima ir nevyriausybinės organizacijos. Tarp jų aktyviausiai Lietuvoje veikia šios:
 • Tarptautinė migracijos organizacija (Vilniaus biuras) vykdo užsieniečių informavimo ir konsultavimo, pagalbos užsieniečiams savanoriškai grįžti į kilmės valstybes ir reintegracijos kilmės šalyse programas, vykdo projektus, susijusius su užsieniečių integracija Lietuvoje, migracijos srityje dirbančių pareigūnų ir valstybės tarnautojų mokymu, atlieka tyrimus migracijos klausimais, dirba prekybos žmonėmis prevencijos srityje. Vilniaus biuras taip pat atlieka EMT LT funkcijas.
 • Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro regioninis biuras per atstovą Lietuvoje vykdo mokymus ir skleidžia informaciją, susijusią su pabėgėlių teisėmis.
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija vykdo prieglobščio prašytojų ir pabėgėlių paramos projektus.
 • Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų ir Demografinių tyrimų institutai atlieka tyrimus migracijos srityje.
 • Tolerantiško jaunimo asociacija vykdo imigrantų integracijos projektus.
 • Lietuvos Caritas vykdo įvairias veiklas, kuriomis siekia mažinti pažeidžiamiausio visuomenės sluoksnio skurdą ir socialinę atskirtį. Lietuvos Caritas vykdo ir prekybos žmonėmis prevenciją ir teikia pagalbą prekybos žmonėmis aukomis.